2019-04-05

Tryb działania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 2
(zwana dalej Poradnią) jest publiczną placówką systemu oświaty działającą w oparciu
o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.
zm), Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
( Dz.U. z 2016r.,poz. 60), Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017r.,poz.59, z pózn. zm.) oraz akty wykonawcze (rozporządzenia, zarządzenia) do powyższych ustaw.
 
Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli,
szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 
W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkoli, szkół lub placówek,
Poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka na terenie objętym
działaniem Poradni.
 
Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia
może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół
i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na
terenie działania Poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola,
szkół i placówek
 
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
Nadzór merytoryczny nad Poradnią sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.
Teren działania poradni określa organ prowadzący. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się