2019-04-05

Przedmiot działalności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie jest publiczną placówką oświatową, której głównym celem jest udzielanie dzieciom oraz młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także okazywanie rodzicom oraz nauczycielom wsparcia oraz pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Jesteśmy nowoczesną instytucją diagnostyczno- terapeutyczną zajmującą znaczące miejsce w lokalnym systemie edukacyjno- opiekuńczym.
 
W pracy korzystamy z najnowszych metod diagnostycznych, proponujemy różnorodne działania postdiagnostyczne. Oferujemy pomoc dzieciom i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom. Współpracujemy ze wszystkimi instytucjami i osobami fizycznymi, dla których nadrzędnym celem jest dobro dziecka.
 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszkowie zapewnia kompleksową pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz psychoedukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom  oraz nauczycielom, poprzez podejmowanie działań zgodnych z jej podstawowymi zadaniami co oznacza diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 
Poradnia otacza opieką, udziela pomocy i wsparcia:
 
– dzieciom i młodzieży uczęszczającym do przedszkoli,  szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie powiatu pruszkowskiego, oraz ich rodzicom,
 
– dzieciom, które jeszcze nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, a których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu pruszkowskiego, oraz ich rodzicom,
 
– dzieciom, które  aktualnie nie uczęszczają do szkoły lub ośrodka, a których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu pruszkowskiego, oraz ich rodzicom,
 
– nauczycielom, wychowawcom i specjalistom, zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i ośrodkach  z terenu powiatu pruszkowskiego.
 
Pracownicy Poradni oferują:
 
– kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną oraz doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży,
 
– konsultacje, porady, szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, nauczycieli i szkolnych specjalistów,
 
– udział w spotkaniach zespołów nauczycieli i specjalistów dokonujących w szkołach wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów oraz opracowującymi indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
 
– współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 
– współpracę przy określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego
i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów niepełnosprawnych,
 
– wsparcie merytoryczne nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce,
 
– prowadzenie procesowego wspomagania szkół i placówek obejmującego pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb placówki, zaplanowanie form wspomagania i ich realizację oraz wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków do dalszej pracy.
 
Poradnia ma uprawnienia do wydawania:
 
– opinii psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych,
 
– orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
 
– orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
 
   przedszkolnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
 
– orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 
– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się