2019-04-05

Organy poradni

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: Monika Gromadzińska - Miszczak
Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: Maryla Żywiałkowska
 
Organami Poradni są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna.
 
Do kompetencji Dyrektora Poradni należy:
1)sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
2)kierowanie bieżącą działalnością Poradni oraz określenie przydziału obowiązków
realizowanych przez pracowników zarówno na terenie Poradni, jak i poza nią,
3)reprezentowanie Poradni na zewnątrz, 
4)wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących,
5) zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Poradni,
6) wypełnianie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
7) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom korzystającym
z pomocy na terenie Poradni,
8)organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Poradni,
9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
10) Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
 
W Poradni utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Powierzenia tego stanowiska
i odwołania z niego dokonuje Dyrektor Poradni po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego
i Rady Pedagogicznej. W zależności od potrzeb, w Poradni mogą być utworzone za zgodą
organu prowadzącego również inne stanowiska kierownicze. .
 
Rada Pedagogiczna
1) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
w Poradni. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym
osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni, a pod jego nieobecność
Wicedyrektor Poradni,
3) zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą
być zwołane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Poradnię albo co
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,
4) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem Rady,
5) Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym wyniki
i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności Poradni.
 
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Poradni,
2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3) ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad Poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy Poradni
 
Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy:
1) opiniowanie organizacji pracy Poradni,
2) opiniowanie propozycji Dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom stałych
prac i zajęć,
3) opiniowanie projektu planu finansowego placówki, 
4) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień
5) opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawie powierzenia pracownikowi pedagogicznemu
dodatkowego stanowiska kierowniczego w poradni
 
Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut Poradni oraz jego zmiany.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
przynajmniej połowy jej członków.
Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniach.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się