Lista artykułów

Nazwa artykułu
Redakcja BIP
Redakcja BIP
05.04.2019 więcej
Informacja o zasadach udostępniania informacji
Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej, można uzyskać na ustny lub
pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u Dyrektora
Poradni.
05.04.2019 więcej
Informacja o prowadzonych rejestrach
Poradnia prowadzi następującą dokumentację: 1) wykaz
alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy
Poradni, 2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych
orzeczeń...
05.04.2019 więcej
Majątek
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie jest jednostką
budżetową finansowaną przez jednostkę samorządu
terytorialnego – Powiat Pruszkowski. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie realizuje gospodarkę
finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.
2077 z późn. zm.).
05.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się